Проекти

 

Проект “Достоен живот“

Социалната услуга „Бюро за социални услуги“ се реализира с мобилна социална работа, съгласно договор No 29 от 01.03.2013 г. до 31.12.2013 г. сключен между „Хуманност и Дълголетие“ ООД и фонд „Социална закрила“ към МТСП.

folio06

Дружеството кандидатства и получи финансиране по проект “Достоен живот“ пред фонд “Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Неговата цел е предоставяне на социалната услуга в общността – “Бюро за социални услуги“. Настоящият проект е в пълно съответствие с националната политика в областта на социалните услуги: деинституционализация и социално включване на децата и възрастните с увреждания, както и на самотно живеещите възрастни хора. Един от основните приоритети на българското правителство е гарантиране на равноправното положение на възрастните хора, преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за интегриране в обществото в съответствие с желанията и способностите им, както и повишаване стандарта им на живот. Проектът се основава на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство между институциите и социалните партньори, прозрачност и информираност на обществото за провежданите политики.

За осъществяване целите на проекта, специалистите работят в следните направления:

 • Предоставяне на достатъчна подкрепа за ежедневните грижи в дома – помощ при самообслужване, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване;
 • Необходимост от осигуряване на социални контакти и подкрепа;
 • Необходимост от задоволяване на нуждите от предоставяне на достатъчни почасови/дневни грижи;
 • Предоставяне на достатъчна психо-социална подкрепа;
 • Медицинска рехабилитация, лечебна гимнастика.
 

От стартирането на проекта през месец март 2013 г., до настоящия момент, социалната услуга се предоставя на 122 потребители, без оглед на техния социален статус и финансово положение, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст и етническа принадлежност. Броят на потребителите, с договор за предоставяне на мобилната социална услуга е 15. Проведени са индивидуални консултации със 107 лица. Резултата от провеждания вътрешен мониторинг доказва необходимостта от социалната услуга за нуждаещите се лица, удовлетвореността на потребителите, както и качественото изпълнение на задълженията на екипа от специалисти.

Екипът, предоставящ социалната услуга по проект „Достоен живот“ изпълни проектните дейности и постигна заложените по проекта цели, съобразно предвиденото в проектния фиш. Социалната услуга „Бюро за социални услуги” се предостави съобразно утвърдените документи, свързани с реализирането на услугата. Целевата група на проекта бяха самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания от територията на Столична община. На потребителите беше предоставена социална услуга в домашна среда, съответстваща на потребностите им, отразени в договорите и в индивидуалните им планове. Проектните дейности бяха осъществени от екип от специалисти включващ: двама социални работници, рехабилитатор, координатор, счетоводител и ръководител проект. В работата на специалистите активно се включиха и шест доброволци. Резултатите от реализацията на проекта доказват необходимостта от развитието на услугата за възрастните хора в домашна среда. През периода на изпълнение на проекта бяха обслужени 201 лица в т.ч. 20 потребители с договор за предоставяне на социалната услуга и 181 индивидуално консултирани лица, при предвидени по проекта 20 потребители и 150 индивидуално консултирани лица. Екипът, предоставящ услугата доказа своят професионализъм и мотивация за работа с възрастни хора. Доброволците по проекта се включиха с различни дейности през 10-те месеца от реализацията на проекта.

 

Проект „Социално включване, чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община“

На основание сключени договори № СО 15-РД-55–275/05.05.2015г. и № СО 15-РД-55-458/29.07.2015г. между „Хуманност и Дълголетие” и Столична община, организацията реализира проект за социално включване, финансиран от Международната банка за възстановяване и развите (Световна банка).

Предоставяни бяха услугите:

 • Формиране и развитие на родителски умения;
 • Семейно консултиране и подкрепа;
 • Ранна интервенция на уврежданията;
 • Индивидуална педагогическа подкрепа.

Услугите „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“  бяха насочени към деца  и семейства от уязвими етнически групи, чиито родители са безработни, получават социални помощи, деца с увреждания, деца със здравословни проблеми.  В периода на реализиране на проектните дейности  бяха подкрепени  родители и семейства от рискови групи, в отглеждането на децата им,  бяха  стимулирани за по-голяма активност във всички сфери на живота, с цел осигуряване на адекватна семейна среда. Беше оказана комплексна подкрепа на целевата група – от полагане на адекватни родителски грижи до консултиране, относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и др. Част от целевата група бяха и бъдещи родители от уязвими групи, като основна цел бе подготовката им за изпълнение на техните родителски задължения и за създаване на подходяща среда за отглеждане на детето.

Екипът от специалисти, предоставящ услугите се състоеше от: психолози, социални работници, юристи, лекари – педиатри, акушер-гинеколози, мед. сестри и акушерки.

За период на реализиране на проекта – 01.05.2015г. – 30.09.2015г, за двете услуги бяха консултирани общо  500 лица /семейства.

Чрез услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа” бяха обхванати деца с увреждания, деца със специални образователни потребности и техните семейства. Целта на проектните дейности бе предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания,  чрез  изграждане на специални умения у родителите за отглеждане на дете с увреждане в семейна среда. Оказана бе  помощ и подкрепа на деца с увреждания за усвояване на знания и умения, необходими  както за постъпването им в масови училища и детски градини, така и за тяхната социална интеграция в обществото.  Специалистите оказваха и  подкрепа при адаптацията на децата в учебните  заведения.

Специалистите, участвали в предоставянето на услугата са: логопеди, психолози, рехабилитатори/кинезитерапевти, социални работници и лекари – педиатри. Услугите се предоставяха на на територията на Столична община и в изградените по проекта общностни центрове в кварталите  „ Овча Купел” и  „Слатина”.

За периода на предоставяне на услугите – 01.08.15г. – 30.09.15г. общия брой на осъществените консултации на деца и родители от екипа са 83.

 

Проект „Във фокус – семейството“

На основание сключен договор № 6/01.06.2015г., между „Хуманност и Дълголетие” ООД и община Перник, се реализира Проект за социално включване, финасиран от Международната банка за възстановяване и развите (Световна банка), период на реализиране на проекта – 06.2015г. – 31.12.2015г.

На територията на общ. Перник, в общностен център в кв. Тева, бяха предоставяни услугите:

 • Ранна интервенция на уврежданията;
 • Индивидуална педагогическа подкрепа.

И тук проектните дейности бяха насочени към  деца с увреждания, деца със специални образователни потребности и техните семейства. Основните цели на проекта бяха предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания,  чрез  изграждане на специални умения у родителите за отглеждане на дете с увреждане в семейна среда. Оказана бе  помощ и подкрепа на деца с увреждания за усвояване на знания и умения, необходими  както за постъпването им в масови училища и детски градини, така и за тяхната  адаптация в учебните заведения, усвояване на социални умения за пълноценноото им вграждане в обществото.

Екипът, работещ по проекта се състоеше от: психололози, социални работници,  специален педагог, логопед, рехабилитатори/кинезитерапевти, лекар – педиатър.

 

Проект „PROVYP“

Professional Orientation of Vulnerable Young People (2015‐1‐ES01‐KA204‐015554).

folio06

От месец септември 2015г. до месец септември 2017г., „Хуманност и Дълголетие“ реализира в партньорство с 10 организации от 8 държави проект „Professional Orientation of Vulnerable Young People“ по:

програма ERASMUS + – Strategic Partnership Adult Education KA2 04. – „Професионално ориентиране на младежи от рискови групи” програма ERASMUS + – Стратегическо партньорство за обучение на възрастните /пълнолетни/.  

ПАРТНЬОРИ:

 • Фондация ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA, Испания
 • Главна дирекция за социални услуги и социална интеграция, Общността на Мадрид, Испания
 • Фондация ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA, Испания
 • EDEX -EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED, Университета на Никозия, Кипър
 • Бизнес Колеж VILNIUS, Литва
 • Литовски център за неформално младежко образование, Литва
 • AE2O – ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE SEGUNDA OPORTUNIDADE, Португалия
 • IL FILO D’ARIANNA – Културна асоциация, Италия
 • BIDA E V.KULTUR UND BILDUNG, Германия
 • Фондация DIAGRAMA , Великобритания

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Да подпомогне професионалната ориентация на млади хора от рискови групи;
 • Да даде предложения за по-добро регулиране на кариерното ориентиране, предоставено в Европейската общност;
 • Да се подобри интеграцията на цифровите технологии в образованието и обучението;
 • Да се предложат образователни възможности на лица в неравностойно положение;
 • Да насърчи професионалното развитие на учители, преподаватели и обучетили в ИТ преподаването;
 • Да се повиши осведомеността на младите хора, относно новите подходи за обучение, насочени към преквалификация и повишаване на квалификацията;
 • Да разработи и поддържа образователен портал като мултиплициращ и устойчив учебен инструмент на ниво ЕС;
 • Насърчаване на преквалифицирането и повишаването на квалификацията в осемте държави-членки – партньори по проекта, предоставящи на млади хора от уязвими групи насоки за електронно кариерно ориентиране.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Младежи от уязвими групи на възраст 18-30 години: такива, които нито учат, нито работят; нискоквалифицирани; безработни;
 • Ключови професионалисти: социални работници, обучители, преподаватели трудови посредници;
 • Служители, отговарящ за образованието и политиките за възрастни и младежи; държавни служители;
 • Законодателни органи.

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Проектът PROVYP отразява силните и слабите страни на различните подходи в професионалната ориентация, прилагани в партньорските страни, като изготви консолидиран европейски доклад и препоръки за подобряване на правилата за професионално ориентиране. Подобряването на кариерното ориентиране (от което професионалната ориентация е част) е много важна задача за подобряване на знанията, уменията и компетенциите, по-специално за обучаеми от уязвими групи. Подходът, възприет от PROVYP за постигане на предложените цели, е взаимното вземане на решения и редовният обмен на информация, за да се гарантира, че всички членове на консорциума участват в напредъка на проекта.

По проекта се разработи интернет сайт за младите хора от рискови групи, с цел предоставяне на информация за кариерно ориентиране: www.provyp.eu

 

Проект „Подкрепа за социално включване в община Троян“

На основание на сключено споразумение от 18.12.2015г. между „Хуманност и Дълголетие” и Кмета на община Троян, организацията е партньор на общината при изпълнението на проект „Подкрепа за социално включване в община Троян” (BG05M9OP001-2.002–0101-С001) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”.

Дейностите по проекта стартираха през м. февруари 2016г. –  изготвена бе  „Методика за извършване на оценка на потребности”, изготвени бяха оценки на потребностите  на  кандидат – потребителите за включване в социалните услуги  Личен аситент, Социален аситент и Домашен помощник. Проведено бе въвеждащо обучение на социалните и личните асистенти и домашните помощници.

Изготвена бе Методология за предоставяне на социалните услуги  Личен аситент, Социален аситент и Домашен помощник.

В хода на проектните дейности, организацията ще предоставя психологическа подкрепа и ще извършва индивидуални и групови супервизии на предоставящите услугите.

 

Проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“

На основание сключен договор № 299-ФС- 16/02.03.2016г. между Кмета на община Габрово и организацията, стартираха ангажиментите на екипа от експерти на „Хуманност и Дълголетие“, във връзка с реализацията на проект: „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ (BG05M9OP001-2.002–0169-С001)по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Независим живот”.

Задълженията на екипа на организацията са да изготви и извърши:

 • Методология за социалните услуги Личен аситент и Социален аситент;
 • Методика за оценка на потребностите;
 • Оценка на кандидатите за потребители;
 • Начално и поддържащи обучения;
 • Супервизии – индивидуални и групови;
 • Мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.
 

Проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“

На основание сключен договор № 6 от 18.08.2016г. между Кмета на община Перник и „Хуманност и Дълголетие” ООД за реализацията на проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ (BG05M9OP001-2.002–0139-С001) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, организацията има ангажименти към провеждането на начално и поддържащи обучения, супервизии – индивидуални и групови и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа на предоставящите услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен помощник”.

Проект “Да съхраним традицийте”

Мобилната социална услуга се реализира, съгласно договор NoРД04-52/12.03.2018 г.до 31.12.2018 г.,сключен между „Хуманност и Дълголетие“ ООД и фонд „Социалназакрила“ към МТСП.

От стартирането на проекта през месец април 2018 г., до настоящия момент, социалната услуга се предостави на над 60 възрастни потребители и 11 деца и младежи, без оглед на техния социален статус и финансово положение, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст и етническа принадлежност. Броят на потребителите, с договор за предоставяне на мобилната социална услуга е 56 – възрастни и деца жители на територията на община Троян в т.ч. 45 възрастни и 11 деца. Проведени са индивидуални консултации по различни социални въпроси на над 85 лица. Резултатът от провеждания вътрешен мониторинг доказа необходимостта от социалната услуга за нуждаещите се лица, удовлетвореността на потребителите, както и качественото изпълнение на задълженията на екипа от специалисти.

Екипът, предоставящ социалната услуга по проект „Да съхраним традициите“ изпълни проектните дейности и постигна заложените по проекта цели, съобразно предвиденото в проектния фиш. Мобилната социална услуга се предостави съобразно утвърдените документи, свързани с реализиранетонауслугата.

Информационната кампания бе проведена в 15 населени места, вкл. гр.Троян. Целевата група на проекта бяха самотноживеещи възрастни хора, хора с увреждания, част от тях потребители на Домашен социален патронаж от 7 населени места от община Троян. На потребителите бе предоставена, както социална услуга в домашна среда – индивидуални консултации, съответстващи на потребностите им, така и трудотерапевтични занимания, арт –терапевтични ателиета и посещения на културни забележителности на територията на общината, както и екскурзии за тази цел. Проведени бяха 26 ателиета по трудотерапия 28 арт-терапевтични ателиета и 4 екскурзии. Децата и младежите включени в проектните дейности участваха в провеждането на 7 арт – ателиета, с цел предаване и съхраняване на традиициите между поколенията. Проектните дейности бяха осъществени от екип от специалисти включващ: социаленработник, сътрудник социални дейности, арт- терапевт и трудотерапевт, ръководител ателие „Роден край“, експерт „Социална рехабилитация и интеграция“, консултант мотивационна подкрепа, социален мениджър, счетоводител и ръководител проект. В работата на специалистите активно се включиха и 4-ма доброволци. Резултатите от реализацията на проекта доказват необходимостта от развитието на услугата за възрастните хора в домашна среда.

Екипът, предоставящ услугата доказа своя професионализъм и мотивация заработа с възрастни хора и деца и младежи. Доброволците по проекта се включиха с различни дейности през 9-те месеца отреализацията на проекта.

На 17 декември 2018г. в сградата на Културно-информационен център на общината бе проведена заключителна конференция, с цел представяне на резултатите от проекта. На конференцията присъстваха представители на дирекция“Социално подпомагане“-Троян, представители на общинска администрация, деца и възрастни потребители на социалната услуга и екипът реализирал проекта.