Социални услуги за деца

Предлагаме на нашите клиенти ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

1

“Хуманност и Дълголетие“ ООД привлече за своята кауза професионалисти в областта на закрила на детето, професионалисти в сферата на предоставяне на социални услуги за деца, както и специалисти в сферата на образованието, предучилищното възпитание и отглеждане на деца. Организацията е лицензирана от Държавната агенция за закрила на детето и е вписана в Регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенция за социално подпомагане. Социалните услуги, които ние предлагаме за деца са: „Личен асистент за деца“, „Социален асистент за деца“, „Домашен помощник за деца“, „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, почасова грижа за деца на професионално ангажирани родители.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ:

С какво можем да Ви бъдем полезни
Работещите при нас специалисти могат да Ви окажат:
 • Социална, педагогическа, психологическа, логопедична, терапевтична и ресурсна работа с деца със Специални образователни потребности /СОП/  и/или хронични заболявания, поведенчески проблеми, говорни затруднения, физически и интелектуални затруднения, както и различни дефицити в детското развитие, поведение и др.;
 • Идентифициране на източника на проблемите, провеждане на социално- консултативна работа с децата  и семейството, чрез групови и индивидуални консултации, посредничество при необходимост от по-специфични услуги;
 •  Превенция на социалната изолация на семейства, отглеждащи деца с физически и/или ментални увреждания и/или СОП;
 • Училище за родители, отговорно родителство.

Хуманност и Дълголетие ООД предоставя и почасова квалифицирана грижа на деца на професионално ангажирани родители, които не разполагат с помощ от близки и роднини при отглеждането на децата си.

 СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ ПРИ НАС:
 • Психолози – за оказване на индивидуална и групова психологическа работа с децата и техните близки;
 • Педагози – за извършване на индивидуална и групова педагогическа и обучителна работа, съгласно утвърдените програми и методики за деца с увреждания и деца със СОП;
 • Социални работници – за извършване на консултативна и организационна дейност;
 • Арт-терапевти – за индивидуална и групова терапевтична работа с децата;
 • Логопеди – за индивидуална логопедична работа с децата ;
 • Рехабилитатори – за медицинска рехабилитация на децата /лечебна гимнастика и лечебен масаж/;
 • Лекар – педиатър – за проследяване обективното състояние на децата и консултация при необходимост;
 • Лични асистенти за деца –за развиване знанията и уменията на децата, чрез ангажирането им в различни игрови ситуации, съобразени с възрастовите и специфичните им особености;
 • Социални асистенти за деца – за развиване знанията и уменията на децата, чрез ангажирането им в различни дейности, с цел интеграция и социализация, съобразно  възрастовите и специфичните особености на децата;
 • Домашни помощници за деца – за полагане на ежедневни грижи за задоволяване на базисните потребности на детето, за развиване на  знанията и уменията на детето, съобразно ежедневните нужди и предпочитанията му, както и съобразно  възрастовите и специфичните му особености. Домашният помощник полага грижи за социализацията на детето, чрез осъществяване на подходящи контакти с негови връстници, в подходящите за това места – детски площадки, паркове и др. обществени места.