Проект „Да съхраним традициите“ реализиран на територията на община Троян от „Хуманност и Дълголетие“ ООД.

На 31 декември 2018 г. приключва реализирането на проект „Да съхраним традициите“ реализиран на територията на община Троян от „Хуманност и Дълголетие“ ООД.

От стартирането на проекта през месеца прил 2018 г., до настоящия момент, социалната услуга се предостави на над 60 потребители и 11 деца потребители, без оглед на техния социаленстатус и финансово положение, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст и етническа принадлежност. Броят на потребителите, с договор за предоставяне на мобилната социалнауслуга е 56 – възрастни и деца жители на територията на община Троян – 45 възрастни и 11 деца. Проведени са индивидуални консултации по различни социални казуси на над 85 лица. Резултатът от провеждания вътрешен мониторинг, доказа необходимостта от социалната услуга за нуждаещите се лица, удовлетвореността на потребителите, както и качественото изпълнение на задълженията на екипа от специалисти.

Екипът, предоставящ социалната услуга по проект „Да съхраним традициите“ изпълни проектните дейности и постигна заложените по проекта цели, съобразно предвиденото в проектния фиш. Мобилната социална услуга се предостави съобразно утвърдените документи, свързани с реализирането на услугата. На 17 декември 2018г. в сградата на Културно-информационен център на общината бе проведена заключителна конференция, с цел представяне на резултатите от проекта. На конференцията присъстваха представители на дирекция“Социално подпомагане“-Троян, представители на общинска администрация, деца и възрастни потребители на социалната услуга и екипът реализирал проекта.