Проект „Да съхраним традициите”

От 01 април 2018 г.започна реализирането на проект „Да съхраним традициите” , финансиран от Фонд „Социална закрила“ – МТСП. Целта на проекта е социалното включване на потребителите на Домашен социален патронаж, живеещи на територията на община Троян в дейности, осмислящи живота им и заедно с това запазване и предаване на традициите на младото поколение на територията на общината. Предвидени са различни дейности, разширяващи възможностите за общуване, създаване и поддържане на социални контакти и участие на възрастните жители на общината от малки населени места в арт терапевтични занимания. Дейностите ще се реализират на място в клубовете на пенсионера в селата, като мобилната услуга ще се осъществява по график на място и в домовете на потребителите на социалната услуга. Ще се извършват и социални консултации от социален работник, на място в домовете на възрастните хора.С помощта на деца и младежи, ще бъдат реализирани и “срещи за да споделяне и предаване на традициите”. Ще се организират и посещения на културни паметници на територията на общината, както и организирани посещения за възрастните хора на мероприятия, организирани от общинската администрация на град Троян.